جهت استفاده از نسخه جدید امارگیر، کد جدید را نصب نمایید.